Privatumo politika

SPORTMINE

PRIVATUMO POLITIKA

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Ši privatumo politika (toliau – Politika) taikoma internetinei platformai SPORTMINE (toliau – Svetainė). Šioje Politikoje pateikiama informacija, kaip ir kokius asmens duomenis, remdamasi Asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, tvarko Svetainės valdytojas MB Telaris, Levidonių g. 2-2, LT-11311 Vilnius, Lietuva (toliau – Valdytojas arba Svetainės valdytojas). Politikoje aprašytos pagrindinės duomenų apsaugos teisės aktuose įtvirtintos Duomenų subjekto teisės. Siekdami užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, teisės aktų nustatyta tvarka bei priemonėmis tvarkome vartotojų pateikiamus asmens duomenis. Politika apibrėžia, kokius duomenis renkame, naudojame, saugome ir/ar kitaip naudojame iš Svetainės vartotojų bei kaip juos apsaugome. Susisiekimo su Valdytoju informacija pateikiama Politikos pabaigoje.

Visi asmens duomenys renkami, naudojami bei naudojami pagal ES Bendruoju duomenų apsaugos reglamentą Nr. 2016/679 (toliau – BDAR) ir/ar kitų taikytinų teisės aktų nuostatas.

Politikos tikslas - informuoti Svetainės vartotojus bei kitas suinteresuotas šalis apie Valdytojo užtikrinamą Duomenų subjektų privatumo apsaugą, išaiškinti kaip Valdytojas saugo Duomenų subjektų duomenis ir padėti suprasti, kaip ir kokie Duomenų subjektų duomenys tvarkomi, kokios yra Duomenų subjektų teisės bei jų įgyvendinimo būdai.

2. SĄVOKOS

 

Privatumo politika Ši Valdytojo el. svetainėje viešinama Privatumo politika. 
Asmens duomenys Bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai. 
Duomenų subjektas arba Svetainės vartotojasAsmuo, kurio Asmens duomenys yra tvarkomi nustatytais tikslais ir priemonėmis. Duomenų subjektas taip pat yra fizinis asmuo, susijęs su Įmonių grupės klientu ir /arba akcininku – juridiniu asmeniu, pvz., šio juridinio asmens vadovas, akcininkas ir pan. 
BDAR 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB. 
Duomenų tvarkymas 

Bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar Asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar 

sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas. 

Duomenų tvarkytojas Fizinis arba juridinis asmuo, kuris Asmens duomenų valdytojo vardu ar pavedimu tvarko asmens duomenis. 
Duomenų valdytojas Valdytojas, kuris nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. 

3. ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS TVARKYMO PRINCIPAI 

Teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir skaidriai. 
Tikslo apribojimo principas Asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais ir netvarkomi su šiais tikslais nesuderinamu būdu. 
Duomenų kiekio mažinimo principas Asmens duomenys adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi. 
Tikslumo principas Asmens duomenys laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais jie tvarkomi. 
Saugojimo trukmės apribojimo principas Asmens duomenys laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Asmens duomenys yra tvarkomi. 
Vientisumo ir konfidencialumo principas Asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas Asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo. 
Atskaitomybės principas Duomenų valdytojas atsakingas už tai, kad būtų laikomasi su Asmens duomenų tvarkymu susijusių principų ir turi sugebėti įrodyti, kad jų laikomasi. 

4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS IR TIKSLAI 

Svetainėje teikiamos paslaugos teikiamos tik Valdytojui renkant, laikant, saugojant, perduodant ir/ar kitaip naudojant su Svetainės vartotoju susijusius Asmens duomenis. Asmens duomenis Valdytojas renka ir naudoja siekiant sudaryti galimybę Vartotojui tinkamai naudotis Svetaine, Svetainės siūlomomis paslaugomis, funkcijomis bei visomis galimybėmis, tuo pačiu užtikrinant BDAR reikalavimų įgyvendinimą dėl Asmens duomenų apsaugos.

Vartotojui norint naudotis Svetainės siūlomomis paslaugomis būtina užsiregistruoti Svetainėje bei susikurti Svetainėje paskyrą. Susikūrus paskyrą Svetainėje Vartotojas patvirtina, jog laikysis SPORTMINE naudojimosi tvarkos (toliau – Tvarka), todėl tarp šalių susidaro teisiniai sutartiniai santykiai, t.y. Vartotojas sukurdamas paskyrą patvirtina, jog susipažino su Tvarka bei jos reikalavimas bei naudojantis Svetainės paslaugomis įsipareigoją laikytis nustatytų reikalavimų Tvarkoje, o Valdytojas suteikia galimybę Vartotojui naudotis Svetainės siūlomomis paslaugomis. Todėl atitinkami Vartotojo Asmens duomenis yra būtini tam, kad tarp šalių galėtų būti sudaryti šioje pastraipoje nustatyti teisiniai santykiai, Vartotojas galėtų naudotis Svetainės paslaugomis, o Valdytojas Asmens duomenis galėtų naudoti siekiant vykdyti su Vartotoju sudarytą sutartį pagal Tvarką bei Valdytojas galėtų įvykdyti savo teisės aktų nustatytus įsipareigojimus.

Valdytojo vykdomas asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra sudarytos pagal Tvarką sutarties vykdymas, Duomenų subjekto sutikimas tvarkyti jo asmens duomenis konkrečiu tikslu, taip pat įstatymuose nustatytų taikomų pareigų vykdymas. Bendrovė taip pat gali tvarkyti asmens duomenis vadovaudamasi teisėto intereso koncepcija (pavyzdžiui, Valdytojo ir asmenų turto apsauga). 

Taikomų teisės aktų numatyta apimtimi ir sąlygomis tų pačių Asmens duomenų tvarkymui gali būti taikomas vienas ar keli aukščiau nurodyti teisiniai pagrindai. 

Duomenų subjekto duomenys gali būti Valdytojo taip pat naudojami Svetainei tobulinti, pagerinant jos veikimą Svetainės vartotojams, užtikrinant greitesnį, patogesnį ir/ar lengvesnį Svetainės veikimą.

Bendrovė Asmens duomenis gali tvarkyti ir šiais tikslais: sudaryti galimybę Vartotojui užsiregistruoti Svetainėje bei sukurti paskyrą; patvirtinti Vartotojo asmens tapatybę naudojantis Google arba Facebook; sudaryti galimybę Vartotojui nustatyti savo vartotojo profilio duomenis; sudaryti galimybę Vartotojui įkeltis skelbimus dėl savo prekių; sudaryti galimybę Vartotojui bendrauti su kitais Svetainės vartotojais; sudaryti galimybę Vartotojui siųsti pranešimus Svetainėje; sudaryti galimybę kitiems Svetainės vartotojams matyti duomenis apie jūsų veiklą Svetainėje, įskaitant atsiliepimus bei įvertinimus; sudaryti galimybę siųsti Vartotojui žinutes, laiškus, pasiūlymus ir/ar pranešimus dėl Svetainės, Svetainės vykdomos veiklos, atnaujinimų ir pnš.; sudaryti galimybę Vartotojui naudotis Svetainės forumo galimybe, rašyti forume pranešimus, komentuoti kitų Svetainės vartotojų paliktus pranešimus forume bei bendrauti su kitais Sportmine bendruomenės nariais; sudaryti galimybę teikti Vartotojui Svetainės vartotojų aptarnavimo paslaugą; sudaryti galimybę Vartotojui teikti įvertinimus bei atsiliepimus dėl kitų Svetainės vartotojų vykdomos veiklos Svetainėje; sudaryti galimybę Vartotojui gauti atsiliepimų bei įvertinimų iš kitų Svetainės vartotojų; sudaryti galimybę Valdytojui laikinai išsaugoti Vartotojo išjungtą paskyrą Svetainėje; sudaryti galimybę Valdytojui tinkamai išspręsti bet kokius galimus nesutarimus tarp Svetainės vartotojų; siekiant pritaikyti paieškos rezultatus Svetainėje pagal Vartotojo poreikius; siekiant siūlyti Vartotoją dominančias prekes; siekiant patobulinti Svetainės paieškos funkcijos veikimą; siekiant išsaugoti Vartotojo atliktas prekių paieškas; siekiant pagerinti Vartotojo įkeltų skelbimų matomumą ir pasiekiamumą Svetainėje; siekiant paskelbti Vartotojo įdėto prekės skelbimo kainą Svetainėje; siekiant pranešti Vartotojui apie jo pamėgtas, pažymėtas prekes Svetainėje; siekiant sudaryti galimybę Svetainėje vykdyti apklausas, balsavimus; siekiant sudaryti galimybę siųsti Vartotojui informacinius pranešimus apie gautus pranešimus iš kitų Svetainės narių, apie kitų Svetainės narių pamėgtas Vartotojo prekes; siekiant sudaryti galimybę Vartotojui sekti kitus Svetainės vartotojus, atlikti vartotojo įvertinimą bei palikti atsiliepimą; siekiant užtikrinti Svetainės saugumą, įskaitant sudaryti galimybę atkurti slaptažodį, pakeisti slaptažodį, atlikti Vartotojo paskyros patikrą dėl galimų saugumo reikalavimų pažeidimo; siekiant užtikrinti, jog Vartotojo įkeliami skelbimai atitiktų keliamus reikalavimus skelbimams; siekiant užtikrinti, jog Vartotojo veikla Svetainėje atitiktų keliamus reikalavimus, įskaitant etikos bei socialinio atsakingumo reikalavimus; siekiant sudaryti galimybę Valdytojui tinkamai administruoti Svetainę, Vartotojo veiklą Svetainėje, teikti pranešimus bei įspėjimus Vartotojui dėl netinkamos veiklos Svetainėje; siekiant sudaryti galimybę Valdytojui imtis atitinkamų korekcinių veiksmų Vartotojui pažeidžiant Svetainėje taikomais reikalavimus, t.y. suspenduoti Vartotojo paskyrą, šalinti Vartotojo skelbimus ir/ar paliktus atsiliepimus/pranešimus forume, kurie neatitinka Svetainėje keliamų reikalavimų, blokuoti paskyras, blokuoti IP; siekiant siųsti Vartotojui pranešimus ir/ar el. laiškus rinkodaros tikslais; siekiant paskelbti socialiniuose tinkluose (kaip Facebook, Instagram ir kt.) apie Vartotojo įkeltus skelbimus; siekiant sudaryti galybę Valdytojui tinkamai valdyti ir tvarkyti Valdytojo socialinių tinklų paskyras (kaip Facebook, Instagram ir kt.); siekiant vykdyti reklaminę veiklą bei įvertinti jos veiksmingumą; siekiant užtikrinti valstybinių institucijų teisėtų reikalavimų įgyvendinimą; siekiant užtikrinti Vartotojo pateiktų prašymų, pretenzijų tvarkymą, valdymą bei tinkamą administravimą.

Visiems aukščiau išvardintiems tikslams pasiekti Valdytojas renka Asmens duomenis bei juos saugo iki kol Vartotojo paskyra yra išjungiama arba penkerius metus nuo tada, kai Vartotojo paskyrai suteikiamas neaktyvios paskyros statusas.

5. TVARKOMI ASMENS DUOMENYS 

Politikos 4 nurodytais tikslas Valdytojas gali rinkti bei tvarkyti šiuos Vartotojo duomenis: asmens vardas, pavardė, gimimo data, el. pašto adresas, telefono numeris ir kita informacija, būtina Politikoje nurodytiems tikslams pasiekti. Teisėtų interesų (kilus teisminiam ar kitokiam ginčui) užtikrinimo tikslu mes renkame duomenis, kurie mums buvo pateikti, neatsižvelgiant į pirminį tokių duomenų tvarkymo tikslą ar pagrindą. Jeigu tarp Vartotojo ir Valdytojo kyla teisminis ar kitokio pobūdžio tarpusavio ginčas arba yra tikimybė tokiam ginčui kilti ateityje, Valdytojas Vartotojo duomenis saugos ilgiau, t. y. tol, kol pasibaigs atitinkamo skundo, ieškinio pateikimo ar reikalavimo pateikimo senaties terminai ir/arba įsiteisės galutinis neskundžiamas sprendimas. Siekiant atsakyti į Valdytojui pateiktas užklausas, Valdytojas tvarko Vartotojo kreipimosi turinį, t. y. Vartotojo prašymas, reikalavimas ar atsiliepimas, kita kreipimesi pateikiama informacija. Duomenys gali būti tvarkomi siekiant palaikyti komunikaciją su Vartotoju, kuomet Valdytojui pateikiami prašymai, skundai, atsiliepimai ir pan. Vartotojo prašymą, raštą ar kitą užklausą bei su ja pateiktus bei susijusius duomenis Valdytojas tvarko iki tol, kol išnagrinės Vartotojo paklausimą, pateiks atsakymą ir įvykdys atitinkamus prašymus, o taip pat papildomą 1 metų terminą po atitinkamo prašymo įvykdymo. 

6. DUOMENŲ PERDAVIMAS TRETIESIEMS ASMENIMS 

Asmens duomenys gali būti atskleisti kitoms šalims, jeigu to reikia sutarčiai sudaryti arba sutarčiai su klientu vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių. Informacija taip pat gali būti suteikta kitoms šalims remiantis Vartotojo prašymu. 

Valdytojas taip pat gali pateikti Vartotojo duomenis duomenų tvarkytojams, kurie Valdytojui teikia paslaugas (atlieka darbus) (pvz. advokatų kontoros, notarai, antstoliai, auditoriai, apskaitą tvarkantys asmenys; konsultantai, informacinių technologijų specialistai ir įmonės, ir kt. trečiosios šalys) ir tvarko Vartotojo duomenis Svetainėje, kaip Valdytojo vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Asmens duomenis tik pagal Valdytojo nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Duomenys taip pat gali būti perduodami kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus.

7. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS 

Duomenų subjektas turi teisę: 

  1. Teisė žinoti apie Asmens duomenų tvarkymą bei susipažinti su tvarkomais Asmens duomenimis. Valdytojas, gavęs asmens paklausimą dėl jo Asmens duomenų tvarkymo, atsako, ar su juo susiję Asmens duomenys yra tvarkomi, ir pateikia prašomus duomenis. Asmens prašymu tokie duomenys turi būti pateikiami raštu.
  2. Teisė reikalauti ištaisyti Asmens duomenis. Duomenų subjektas, susipažinęs su savo Asmens duomenimis, ir nustatęs, kad jo Asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, turi teisę kreiptis į Įmonę dėl šių duomenų ištaisymo
  3. Teisė reikalauti ištrinti Asmens duomenis. Prašymas įgyvendinamas esant tam tikroms BDAR numatytoms aplinkybėms (kai Asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.). Teisė apriboti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Esant tam tikriems BDAR nurodytiems atvejams (laikotarpiu, kol yra nagrinėjamas Duomenų subjekto prašymas dėl duomenų tikslumo ar duomenų tvarkymo ir kt.), Duomenų subjektas turi teisę prašyti, kad Valdytojas apribotų Duomenų subjekto Asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą (teisė apriboti Asmens duomenų tvarkymą).
  4. Teisė į duomenų perkeliamumą. Duomenų subjektas turi teisę prašyti, jei tai techniškai įmanoma, sutikimo ar sutarties vykdymo pagrindu surinktus Asmens duomenis lengvai skaitomu formatu persiųsti jam arba prašyti juos persiųsti kitam duomenų valdytojui. Duomenų subjektas teisės į duomenų perkeliamumą neturi tų Asmens duomenų atžvilgiu, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose.
  5. Tais atvejais, kai Duomenų subjekto Asmens duomenis Valdytojas tvarko jo sutikimo pagrindu, Duomenų subjektas turi teisę bet kada atšaukti savo duotą sutikimą ir šiuo sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nedelsiant nutrauktas. Sutikimo atšaukimas nepaneigia Duomenų subjekto duomenų tvarkymo, kuris buvo vykdomas iki tokio sutikimo atšaukimo, teisėtumo.
  6. Duomenų subjektas taip pat turi teisę pateikti skundą dėl Asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (adresas – A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, interneto svetainės adresas – www.ada.lt), jei Duomenų subjektas mano, kad jo Asmens duomenys tvarkomi pažeidžiat jo teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus.

Siekdami kuo greičiau atsakyti ir išspręsti klausimus, susijusius su BDAR taikymu, maloniai prašome pirmiausia kreiptis į Valdytoją.

8. PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 

Prašymą dėl nurodytų teisių įgyvendinimo Duomenų subjektas turi pateikti Asmens duomenų valdytojui, t. y. žemiau nurodytai įmonei. 

Su Vartotojo teisių įgyvendinimu susijusius reikalavimus Vartotojas gali teikti asmeniškai atvykęs Valdytojo adresu, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis (el. paštu info@telaris.lt). Gavę kreipimąsi, mes galime paprašyti pateikti tapatybę įrodančius dokumentus, taip pat kitą mums reikalingą papildomą su prašymu susijusią informaciją. 

Gavę Vartotojo reikalavimą, Valdytojas atsakys ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo reikalavimo gavimo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų pateikimo dienos.

Jei Valdytojas manys, jog yra būtina, Valdytojas sustabdys Vartotojo duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, iki bus išspręstas prašymas. Vartotojui teisėtai atšaukus duotą sutikimą, Valdytojas nedelsiant, bet ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų, nutrauks Vartotojo Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus, t. y. kai mus įpareigoja toliau tvarkyti Vartotojo duomenis galiojantys teisės aktai, Valdytojui taikomos teisinės prievolės, teismų sprendimai ar Valdytojui duoti privalomi institucijų nurodymai.

Atsisakę vykdyti Jūsų reikalavimą, mes aiškiai nurodysime tokio atsisakymo pagrindą.

Valdytojo kontaktiniai duomenys:

MB Telaris

Įmonės kodas 305668106

Levidonių g. 2-2, Vilnius

info@sportmine.lt 

info@telaris.lt

9. POLITIKOS GALIOJIMAS IR PAKEITIMAI 

Privatumo politika įsigalioja 2022-08-01. 

Valdytojas gali bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo Svetainėje. 

Jei prisijungiate prie Svetainės po tokio atnaujinimo/pakeitimo, Jūs sutinkate su naujais reikalavimais, nurodytais atnaujinime. Privatumo politikos apačioje pateikiama atnaujinimo data nurodo, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.